Terörle Mücadele Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu, Türk hukukunda terör kavramının tanımlandığı ve hangi suçların terör suçuna dahil edileceğini anlatır. Terörle mücadele kanununun 1. maddesinde terörün tanımı yapılmıştır.

Kanuna Göre Terör Nedir?

Terör, şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme gibi yöntemlerle Cumhuriyetin nitelikleri olan siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişiler tarafından girişimi yapılan her türlü eylemdir.

Hukuk sistemimizde yer alan Terörle Mücadele Kanunu ile Devletin iç ve dış güvenliğini tehdit eden bu suçlar belirli maddelerde yer alan hükümlerle düzenlenmiştir.

Terörle Mücadele Kanunu maddeleri, terör tanımını yaptıktan sonra kanunun 3. maddesinde terör suçlarının hangileri olduğunu, yine aynı kanunun 4. maddesinde ise terör amacıyla işlenen suçların düzenlendiği bir yasadır.

Terör Suçlarının Tanımı

Terör, Terörle Mücadele Kanunu madde 1’de şöyle tanımlanır:

Terör tanımı (1)
Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.)

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Anılan kanunun 3. maddesinde yer alan terör suçları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma davranışında bulunmak.
 • Askeri üsleri tahrip etmek ve düşman askeri hareketlerine fayda sağlayacak anlaşmalar yapmak
 • Anayasayı ihlal etmek
 • Yasama organlarına karşı suç işlemek
 • Hükümeti devirmek amacıyla karşı suç işlemek
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı isyan başlatmak
 • Silahlı örgüt kurmak veya örgüte üye olmak
 • Silahlı örgüte silah desteği sağlamak
 • Yabancı hizmetine asker yazılmak
 • Cumhurbaşkanına suikast düzenlemek veya girişimde bulunmak

3713 Sayılı Kanunun Son Hali

Terörle Mücadele Kanunu güncel hali ile de Türk hukukunda terör kavramının tanımının yapıldığı yasal bir dayanak olarak görülmektedir. Türkiye aleyhinde gerçekleştirilen eylemler terör kapsamına alındığı gibi, yabancı bir devlete veya uluslararası niteliği bulunan bir örgütü hedef alan eylemler terör tanımı kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu bakımdan yukarıda belirtilen suçların yabancı ülkelere karşı olması durumunda Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddeleri göz önünde bulundurulmamaktadır.

Terör Amacıyla İşlenen Suçlar

Bunun yanı sıra ilgili kanunun 4. maddesinde terör amacıyla işlenen suçlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kasten yaralama, eziyet, kasten öldürme, başkasını intihara teşvik etme
 • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,
 • Konut dokunulmazlığı ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali,
 • Nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme
 • Genel güvenin kasten tehlikeye sokulması, kasten radyasyon yayma, atom enerjisiyle patlamaya neden olma, tehlikeli maddenin izinsiz bulundurulması ya da el değiştirmesi.

Ek 1 Maddesi: Terör Soruşturmaları

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek 1 Maddesi hususu, genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak kadroya yerleşmek isteyen kamu personeli adaylarına yönelik yapılan soruşturmaları kapsamaktadır. Bu kanunun ek 1. maddesi hükümleri gereğince kamu kurumlarındaki atamalar gerçekleştirilmektedir.

Terörle Mücadele Kanun Kapsamındaki Maluller

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu dahilindeki maluller, Adalet Bakanlığı’nın mağdur, mağdur hakları, sanık, mağdur sanık, gibi kişilere hukuki yardım yaptığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı gözetiminde ele alınmaktadır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen hükümlerden yararlanabilmek için ilgili malul durumunda olan vatandaşların kanun kapsamında vazife malulü olarak kabul edilerek aylık alması mümkün olmaktadır.

Vazife malullüğü aylığı bağlanmamış olanların gerekli başvuruları resmi kurumlara yapmaları gerekmektedir. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü aylığı alabilmek için vatandaşların tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ve diğer başvuru belgeleri ile SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.    

Terörizm, terör ya da yıldırıcılık, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terimdir.

Wikipedia

Terörle Mücadele Kanun Metni
Resmi Gazete

3713 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Kişilere Sağlanan Tıbbi Malzemelerin Temini ve Ödeme Esasları

Kanuna Göre Terör Nedir?

Terör, şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme gibi yöntemlerle Cumhuriyetin nitelikleri olan siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ya da kişiler tarafından girişimi yapılan her türlü eylemdir.

Terörle Mücadele Kanunu, Türk hukukunda terör kavramının tanımlandığı ve hangi suçların terör suçuna dahil edileceğini anlatır. Terörle mücadele kanununun 1. maddesinde terörün tanımı yapılmıştır.

Av. Bedir Yeniay ceza avukati bedir yeniay486

URL: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf

Author Name: Av. Bedir Yeniay

Published Date: 27/01/2021

Appearance Headline: Terörle Mücadele Kanunu

Appearance URL: https://bediryeniay.av.tr/terorle-mucadele-kanunu/

Appearance Author: Av. Bedir Yeniay

Appearance Published Date: 27/01/2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + fifteen =